High-Resolution 3-Dimensional Contact Deformation Tracking for FingerVision Sensor with Dense Random Color Pattern, Yipai Du, Guanlan Zhang, Yazhan Zhang*, Michael Yu Wang.
Viko: An Adaptive Gecko Gripper with Vision-based Tactile Sensor, Cho Hei PANG, Kin Wing MAK, Yazhan Zhang, Yang Yang, Yu Alexander Tse*, Michael Yu Wang
Single Robot Leg Balancing Using Only a Tactile Sensing Foot, Guanlan Zhang, Yipai Du, Yazhan Zhang*, Michael Yu Wang